ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس
صفحه‌ی ما در فیسبوک: https://www.facebook.com
صفحه‌ی ما در تویتتر: https://www.twitter.com/PRD_af
ایمیل ارسال شکایات: complaints@prd.gov.af
ایمیل، ویژه افغان‌های خارج از کشور: overseas.services@prd.gov.af
شماره‌های تماس: 93700709480+؛ 9378737948+
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس
برای سرعت بخشیدن روند کار
ولایت‌ها را به حوزه‌ها تقسیم کرده است

رویدادها

مفقودشدن ده هزار فورم دیموگرافی در ولایت تخار؛ شایعه بود

هیأت اعزامی ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، به اسنادی دست یافته که شایعۀ مفقودشدنِ ...
Read More

اعلان کاریابی!

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، 8 بست تخنیکی خویش را جهت استخدام کدرهای مجرب ...
Read More

تذکره های الکترونیک در انتظار شهروندان

اداره‌ی مرکزی ثبت احوال نفوس توانست روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را به تاریخ  ۱۳ ...
Read More
Loading...

ارائه خدمات به خارجیان

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدماتی را به شهروندان خارجی نیز ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در خارج از کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدمات مختلفی را به شهروندان در خارج از کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در داخل کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 21 نوع خدمات مختلف را به شهروندان داخل کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر