ریاست عمومی
ثبت احوال نفوس
صفحه‌ی ما در فیسبوک: https://www.facebook.com
صفحه‌ی ما در تویتتر: https://www.twitter.com/PRD_af
ایمیل ارسال شکایات: complaints@prd.gov.af
ایمیل، ویژه افغان‌های خارج از کشور: overseas.services@prd.gov.af
شماره‌های تماس: 93700709480+؛ 9378737948+
ریاست عمومی ثبت احوال نفوس
برای سرعت بخشیدن روند کار
ولایت‌ها را به حوزه‌ها تقسیم کرده است

رویدادها

94052605-8

اطلاعیه عقد قرارداد عرضه خدمات تاییدی تذکره (ACCRA-026-1396)

تاریخ نشر : یکشنبه 24/10/1396 بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون ...
Read More
Web-Tools-For-Small-Business-Finances

اعلان داوطلبی خریداری تجهیزات پخش کننده انترنت ،مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

تاریخ نشر یکشنبه (24/10/1396) (ACCRA/1397/NCB/G-007)شماره داوطلبی: اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان ...
Read More
hosting

اطلاعیه داوطلبی تهیه انترنت مورد نیاز دفاتر اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA/1397/NCB/NCS-006)شماره داوطلبی: اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می ...
Read More

ارائه خدمات به شهروندان در داخل کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس 21 نوع خدمات مختلف را به شهروندان داخل کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به شهروندان در خارج از کشور

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدمات مختلفی را به شهروندان در خارج از کشور ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر

ارائه خدمات به خارجیان

ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خدماتی را به شهروندان خارجی نیز ارائه می‌کند

اطلاعات بیش‌تر