آغاز اصلاحات در اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

داره مرکزی ثبت احوال نفوس در راستای آوردن اصلاحات و سپردن کار به اهل
آن، پنج بست رتبه دوم این اداره را در همکاری با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به اعلان رقابت آزاد سپرده است. اداره مرکزی ثبت احوال نفوس همچنان مصمم است که به زودی، 58 بست رتبه دوم و سوم را به اعلان رقابت آزاد بسپارد.

برای معلومات مزید در باره بست‌ها، به لینک‌های ذیل مراجعه کنید.
1. ریاست ثبت معلومات بایومتریک و دموگرافیک
iarcsc.gov.af/fa/ریاست-ثبت-معلومات-بایومتریک-و-دموگراف
2. ریاست اتباع خارجی
iarcsc.gov.af/fa/ریاست-اتباع-خارجی
3. ریاست امور مهاجرین و تنظیم آرشیف
iarcsc.gov.af/fa/ریاست-امور-مهاجرین-و-تنظیم-ارشیف
4. ریاست زیربناهای تخنیکی
iarcsc.gov.af/fa/ریاست-زیربنا-های-تخنیکی
5. ریاست امور احصائیه
iarcsc.gov.af/fa/ریاست-امور-احصائیه