اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد خریداری دوپایه جنراتور مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درنظر دارد، قرارداد خریداری  دوپایه جنراتور مورد ضرورت اداره خویش  را به شرکت خدمات لوژستیکی اسپایر آریا که دارای نمبر جواز (D-36735)  واقع سرک 7 کارته نو –مرکز کابل میباشد، رابه قیمت مجموعی مبلغ پنج میلیون ششصدو چهل دوهزار نوصد(5,642,900) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت تدارکات اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقع وزارت داخله سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.