اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه عرضه خدمات تاییدی تذکره

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درنظر دارد، قرارداد پروژه عرضه خدمات تاییدی تذکره را به شرکت عبیدالله ابراهیمی او آی ای گروپ اسمارت سیستم که دارای نمبر جواز (33616) واقع شیرپور، شهر کابل میباشد، رابه قیمت مجموعی مبلغ نوزده میلیون وهشت هزار (19,008,000) افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقع وزارت داخله سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.