اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد خریداری 650 پایه دستگاه اخذ بایومتریک با تجهیزات ملحقه آن

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک 650 پایه دستگاه اخذ بایومتریک با تجهیزات ملحقه آن مورد نیاز اداره خویش را برای  سال مالی 1397 تحت شماره داوطلبی NPA/ACCRA/97/G-1989/ICB به اساس قرارداد پرداخت بالمقطع با شرکت گراند تکنالوژی ریسورز اس دی ان، پی اچ دی  دارنده جواز نمبر D-26650 و با داشتن محل اصلی تجارتی}اطاق 407 منزل 4 ،کابل بزنس سنتر چهار راهی حاجی یعقوب شهرنو – کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ (2,725,150) دالر امریکایی معادل مبلغ (188,181,418) افغانی  برای سال مالی 1397 اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عملیاتی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، چهارراهی صدارت، کابل- افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.