94052605-8

اطلاعیه عقد قرارداد عرضه خدمات تاییدی تذکره (ACCRA-026-1396)

تاریخ نشر : یکشنبه 24/10/1396
بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره مرکزی ثبت احوال نفوس درنظر دارد، قرارداد عرضه خدمات تاییدی تذکره را به شرکت عبیدالله ابراهیمی او ای ای گروپ اسمارت سیستم که دارای نمبر جواز (33616) واقع شیرپور ، شهر کابل میباشد، رابه قیمت مجموعی چهل وهفت میلیون پنجصدو بیست هزار (47,520,000) افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به مدیریت تدارکات اداره مرکزی ثبت احوال نفوس واقع وزارت داخله سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.