اعلام بست ها

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس بمنظور توزیع تذکره کاغذی به تمام اتباع کشور کمپاین سراسری توزیع تذکره کاغذی را راه اندازی نموده است، که تطبیق این کمپاین از طریق پروژه PMU  صورت می گیرد، ازین سبب پروژه PMU  جهت عملی سازی این کمپاین به تعداد 138 بست خویش را به اعلام می سپارد؛ داوطلبان محترم می توانند بعد از مطالعه لایحه وظایف بست های مورد نظر cv یا خلص سوانح خویش را الی شنبه مورخ 05/12/1396 به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

Pmu.vacancy@accra.gov.af

0729227859

نوت   :

کاندید های محترم باید ساکنین ولایت مربوطه باشند .

لطفاً حین ارسال خلص سوانح خویش تذکره اصلی تان را سکن نموده ارسال بدارید.

لطفاً فورم های  لایحه وظایف ره از آدرس پایین دریافت کنید!

مسوول ولایتی

متخصص تدارکات پروژه

کارمند مالی ولایتی

کارمند تدارکات ولایتی

کارمند اداری و منابع بشری ولایتی