اعلان داوطلبی تهیه 75 ام بی انترنت مورد ضرورت دفاتر اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA/1398/NCB/NCS-003)شماره داوطلبی:

     اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخـــــــلی  تهیه 75 ام بی  انترنت مورد ضرورت این اداره ، اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از ریاست تدارکات  اداره مـرکزی ثبت احـــوال نفوس واقـــع چـــــهــــاراهـــــــی صــــــدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعـــــــــمل تدارکات طـــوری سربسته ،از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت یک بجه بعد ازظهر روز یکشنبه مورخ 7/11/1397به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید،آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

       تضمین آفر به شکل تضــــــمین بانکی مبلغ دو صد هزار(200,000) افـــغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز یکشنبه مورخ 7/11/1397 ساعت یک بجه بعد از ظهر در صالون کنفرانس های اداره مرکزی ثبت احوال نفوس تدویر میگردد