اعلان داوطلبی خریداری دوصد هزار لیتر تیل ،مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

(ACCRA/1398/NCB/G-002)       شماره داوطلبی: 

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی خریداری دو صد هزار لیتر تیل ( یکصدو بیست هزار لیتر تیل دیزل و هشتاد هزار لیتر تیل پطرول ) ،مورد ضـــرورت این اداره اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از ریاست تدارکات اداره مـرکزی ثبت احـــوال نفوس واقـــع چـــــهــــاراهـــــــی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته ،از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت ده بجه قبل ازظهر روز یکشنبه مورخ 7/11/1397به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید،آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

  تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ چهارصد هزار  (400,000) افغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز یکشنبه مورخ 7/11/1397 ساعت ده بجه قبل از ظهر در صالون کنفرانس های اداره مرکزی ثبت احوال نفوس تدویر میگردد.