اعلان داوطلبی خریداری دو پایه جنراتور مورد ضرورت اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخـــــــلی خریداری دو پایه جنراتور ،مورد نیاز این اداره ، اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عمــلیاتی اداره مـرکزی ثبت احـــوال نفوس واقـــع چـــــهــــاراهـــــــی صــــــدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعـــــــــمل تدارکات طـــوری سربسته ،از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت ده بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 6/6/1397 به ریاست عملیاتی این اداره ارایه نماید،آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر به شکل تضــــــمین بانکی مبلغ دو صد ده هزار(210,000) افـــغانی بوده وجلسه آفرگشایی بروز سه شنبه مورخ 6/6/1397 ساعت ده بجه قبل از ظهر در صالون کنفرانس های اداره مرکزی ثبت احوال نفوس تدویر میگردد.