اعلان کاریابی!

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، 28 بست قراردادی  خویش را برای ولایات هرات و ننگرهار، جهت استخدام کدرهای مجرب و تحصیل کرده، به اعلان می‌سپارد، از تمام داوطلبان محترم تقاضا می‌گردد، روی بست مورد نظر، کلیک کرده و لایحۀ وظایف را دانلود نمایند.

در صورتی که واجد شرایط باشند؛ خلص سوانح، نقل اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را از تاریخ 1397/8/9  الی 1397/8/16 به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند و یا به شماره های ذیل به تماس شوند.

از متقاضیان محترم تقاضا می‌گردد حین ارسال اسناد خویش در قسمت Subject ایمیل عنوان بست مورد نظر را ذکر نمایند.

hr@accra.gov.af

0707064272

نوت: داوطلبان محترم حین ارسال اسناد تحصیلی خویش موارد ذیل را در نظر داشته باشند.

  • سکونت اصلی کاندید، ولایتی باشد که بست برای آن در نظر گرفته شده است.
  • تذکره کاندید باید تاییدی وکیل گذر ولایت مربوطه را داشته باشد.
  • اسناد تحصیلی کاندید باید تاییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد.

کاپی تجربه کاری:

  • برای کارمند رسمی، خلص سوانح
  • برای کارمند قراردادی، کاپی قرار دادخط.
  • فورم مالیه دهی

لوایح وظایف:

لایحه وظایف مدیر عمومی ولایتی(2 بست)

لایحه-وظایف-مدیر-مرکز-ثبت-نام(2 بست)

لایحه وظایف ناظر ثبت نام(2 بست)

لایحه وظایف ناظرتثیت هویت(2 بست)

لایحه وظایف مامور اداری(2 بست)

لایحه وظایف سرتیم ثبت نام(6بست)

لایحه وظایف سرتیم جمع اوری معلومات(2بست)

لایحه وظایف کارمند عواید(2 بست)

لایحه وظایف کارمند آی تی(2 بست)

ناظرین توزیع(2 بست)

لایحه وظایف سرتیم توزیع(2 بست)

ناظر خدمات بعد از توزیع(2 بست)