اعلان کاریابی برای بست های (3) اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به منظور تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد که 8 بست رسمی خویش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته، کار فهم و سپردن کار به اهل کار در پروسه رقابت آزاد به اساس سیستم جدید رتب ومعاشات قرار دهد، بناً به اطلاع آنعده اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های مذکور کاندید نمایند.

شماره عنوان بست بست تعداد موقیعت
1 آمریت ثبت احوال نفوس کابل 3 1 کابل
2 آمریت ثبت احوال نفوس بدخشان 3 1 بدخشان
3 آمریت ثبت احوال نفوس هرات 3 1 هرات
4 آمریت ثبت احوال نفوس ننگرهار 3 1 ننگرهار
5 آمریت ثبت احوال نفوس بلخ 3 1 بلخ
6 آمریت ثبت احوال نفوس کندز 3 1 کندز
7 آمریت ثبت احوال نفوس کندهار 3 1 کندهار
8 مشاور حقوقی 3 1 مقام اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

 واجدین شرایط فوق میتوانند فورمه های کاریابی را از مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اداره مرکزی ثبت احوال نفوس گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه بدست آورده و یا اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش را ضمیمۀ فورم درخواستی PDF نموده از تاریخ 1397/10/1 تا تاریخ 14/ 10 /1397 به ایمیل آدرس‌های ذیل ارسال نمایند.

 hr@accra.gov.af

csc.accra@iarcsc.gov.af

از متقاضیان محترم تقاضا می‌گردد حین ارسال اسناد، در قسمت Subject ایمیل، عنوان و کُد بست مورد نظر، که در لایحۀ وظایف درج می‌باشند را ذکر نمایند.

جهت معلومات بیش‌تر، به شمارۀ های 0707064272 /0700705550 به تماس شوند.

فورم درخواستی و لایحۀ وظایف را از لینک‌های ذیل؛ دریافت نماید.

فورم درخواستی خدمات ملکی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس

لایحۀ وظایف آمر ثبت احوال نفوس ولایت مربوطه

لایحۀ وظایف مشاورحقوقی مقام اداره