تائید تذکره افغان‌های خارج از کشور

متقاضیان خدمات تأییدی تذکره/کارت تولدی، اخذ تذکره جدید/مثنی غیابی و اخذ کارت تولد می‌توانند با مراجعه به سفارت/قونسلی افغانستان در کشور میزبان فورم تثبیت هویت و سایر خدمات اتباع افغانستان مقیم خارج را که در تمامی سفارت خانه ها، قونسلی ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در دسترس میباشد، دریافت نمایند و معلومات مورد نیاز را با همکاری سفارت/قونسلی مربوطه بصورت کمپیوتری بشکل دقیق و بدون قلم خوردگی خانه پری نموده و اسناد مورد نیاز را با آن ضمیمه نمایند و به سفارت/قونسلی مربوط تسلیم دهند.