ثبت ولادت و صدور کارت تولد برای نوزادان

این خدمات برای کسانی است که می‌خواهند برای نوزادان خود کارت تولد بگیرند

  • کارت تولد نوزادان به گونه‌ی واحد ترتیب گردیده و از جانب مراکز صحی (شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها)، مراکز محلی (ملا امام‌ها، ملک‌های قریه و وکیلان گذر) و بخش احصائیه حیاتی مدیریت‌های ثبت احوال نفوس به‌رویت فورم ثبت تولدات که به صورت دو پارچه خانه پری گردیده است از سوی همکاران ثبت مراکز یاد شده تحریر و به والدین نوزاد تحویل داده می‌شود.
  • والدین نوزاد مکلف اند الی ۳ ماه کارت تولدی‌که از مراکز صحی یا محلی برای نوزاد خود اخذ کرده‌اند جهت ثبت به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال نفوس برده آدرس ثبت تولد طفل خود را توسط مسوول احصائیه حیاتی در محل مشخص کارت تولد طفل خود درج نمایند.
  • کارمند مسوول احصائیه حیاتی مکلف است حین مراجعه والدین طفل و ارایه کارت تولد نوزادش، معلومات آن را در بانک معلومات/ دیتابیس یا در دفتر ثبت تولدات مربوطه ثبت نموده و آدرس ثبت را در محل مشخص کارت درج و هم‌چنان شاخص‌های خالی کارت را خانه‌پری کند.

 

لطفا فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!