ثبت وفات و صدور پارچه فوتی

این خدمات برای کسانی است که می‌خواهند پارچه فوتی بگیرند

  • پارچه فوتی با ارایه فورم درخواست از جانب اقارب نزدیک متوفی و بر اساس تصدیق وکیل گذر یا دو نفر کارمند برحال دولت صادر می‌شود؛
  • ارایه تذکره اصلی متوفی و کاپی تذکره متقاضی با فورم درخواستی حتمی است؛
  • درخواست کننده پارچه فوتی باید یکی از اقارب نزدیک (پدر، مادر، دختر، پسر، خواهر، برادر، پدرکلان پدری و همسر) متوفی باشد؛
  • درحال حاضر این خدمات به‌طور رایگان ارایه می‌شود.