جلسه‌ای تحت ریاست رئیس جمهور غنی، پلان توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در پرنسیب مورد تایید قرار داد

جلسه‌ای تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور آمادگی‌ها برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، طارق شاه بهرامی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور، محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی و هیات رهبری ادارٖٖه ثبت احوال نفوس (تذکره الکترونیکی) حضور داشتند.

ابتدا رفیع الدین ملکزی مشاور رئیس جمهور و همایون محتاط رئیس عمومی اداره توزیع تذکره الکترونیکی، پلان خویش را در مورد آمادگی‌های تخنیکی بخاطر توزیع تذکره‌های الکترونیکی به جلسه ارائه کردند.

جلسه، پلان متذکره را در پرنسیب مورد تایید قرار داد و به ادارات ذیربط هدایت داده شد تا تمام آمادگی‌ۀای خود را در مدت 90 روز تکمیل نموده، توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز نمایند.

برگرفته شده از ویب سایت ریاست جمهوری