دیدار مشاور رییس جمهور از ریاست عمومی ثبت احوال نفوس

محترم رفیع الدین ملکزی مشاور ارشد رییس جمهور، محترم فرید فروز نماینده دموکراسی انترنشنل (DI)، محترم جیرمی ویلیامی سرگروه تیم مبارزه با فساد و محترم اندریس جی مانتیس مشاور مبارزه با فساد اداره توسعه بین المللی آمریکا (USAID) روز پنجشنبه تاریخ 7 دلو 1395 از ریاست عمومی ثبت احوال نفوس دیدن کردند. در این دیدار ضمن صحبت‌های مفصل پیرامون موضوعات مختلف از جمله پیش‌رفت‌ها در راستای ساده سازی روند ارایه خدمات، مشاور رییس جمهور صدور تذکره کتابچه‌ی را از اختیارات ریاست عمومی ثبت احوال نفوس خواند. آقای ملک‌زی و سایر مهمانان در پایان این دیدار از شعبه‌های تثبیت هویت، دیجیتلی سازی و دیگر شعبه‌های این ریاست دیدن کرده و از اصلاحات به وجود آمده در این ریاست تمجید کردند.