طی مراحل نقل مکانی اتباع کشور از یک ولایت یا محل به ولایت یا محل دیگر کشور

متقاضی می تواند فورم نقل مکانی را از وب سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا از مدیریت های ثبت احوال نفوس ولایات به دست آورد.

  • متقاضی، فورم یادشده را بعد از خانه پُری و تصدیقِ تصدیق کننده ها، به مدیریت ثبت احوال نفوس محل سکونت فعلی خویش که میخواهد در آن نقل مکان کند، تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نماید.
  • مدیریت ثبت احوال نفوس محل سکونت فعلی متقاضی، سه نقل فورم نقل مکانی را ترتیب و آن را به ولایت اصلی (اولی) متقاضی غرض درج معلومات ثبت تذکرۀ خود و اعضای فامیل اش ارسال مینماید.
  • مکتوب و فورم های نقل مکانی را مدیریت ثبت احوال نفوس سکونت اصلی (اولی) متقاضی تسلیم و بعد از درج معلومات ثبت تذکره های خود و فامیل متقاضی در فورم های  آن ها را با یک قطعه مکتوب رسمی دوباره به مدیریت ثبت احوال نفوس محل سکونت فعلی شخص ارسال مینماید.
  • مدیریت ثبت احوال نفوس محل سکونت فعلی شخص پروسه نقل مکانی را تکمیل و بعد از قید نمودن تذکره های سابقه متقاضی و فامیلش، آن ها را ثبت دفتر محل جدید نموده تذکره های جدید برای شان تحریر مینماید.
  • متقاضی میتواند تذکره های جدید خویش را از مدیریت ثبت احوال نفوس محل سکونت فعلی خود دریافت نماید.

در ولایات یکه سیستم مراسلات شان از طریق پست خیلی طولانی و یا ناممکن باشد، خود متقاضی می تواند مکتوب و فورم های نقل مکانی مربوطۀ خودش را بین مدیریت های ثبت احوال نفوس ولایات انتقال دهد.

فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!