مرکز ملی تثبیت هویت شهروندان

اداره ثبت احوال نفوس به منظور تطبیق هدایات و تصمیم‌های مصوبه شماره ۶۴ مورخ ۲۵ جوزای ۱۳۹۵ شورای محترم امنیت ملی و فیصله جلسات بین الوزارتی در رابطه به حل سریع مشکل تذکره و سایر موضوعات مرتبط به تثبیت هویت شهروندان افغانستان مقیم در خارج، به تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۵ شعبه ای را تحت عنوان (مرکز ملی تثبیت هویت) ایجاد نمود. این مرکز وظیفه دارد تا نظام تثبیت هویت را مرکزی ساخته و با استفاده از کار شیوه‌های معیاری روند تایید تذکره، تثبیت هویت و توزیع تذکره را سرعت بخشد.

مهم‌ترین وظیفه‌ی این مرکز توزیع تذکره به بیش از دو ملیون افغان در طول یک‌سال می‌باشد. این برنامه بزرگ در همکاری نزدیک با وزارت محترم امور خارجه به‌ویژه سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی دولت افغانستان عملی می‌شود.

 

تائید تذکره افغان‌های خارج از کشور

صدور تذکره غیابی