هم‌کاری با نهادهای مربوطه در قسمت ترک تابعیت افغانی

کسانی که می‌خواهند ترک تابعیت کنند باید به سفارت افغانستان در کشور محل سکونت خود مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کنند:

  • تذکره اصلی خود را همراه داشته باشد؛
  • خانه‌پری فورم درخواستی؛
  • خانه پری فورم ترک تابعیت؛
  • خانه پری فورم عدم مسوولیت؛
  • فورم ترک تابعیت باید توسط خود شخص خانه‌پری، شصت و امضا شود؛
  • ترک تابعیت فرد روی سایر اعضای خانواده‌اش تاثیر ندارد.