هم‌کاری با نهادهای مربوطه در قسمت کسب تابعیت افغانی

کسانی که می‌خواهند کسب تابعیت کنند باید به سفارت افغانستان در کشور محل سکونت خود مراجعه کرده و مراحل زیر را طی کنند:

  • ارایه سندی که نشاندهنده‌ی هویت فرد باشد؛
  • خانه‌پری فورم درخواستی؛
  • خانه‌پری فورم کسب تابعیت؛
  • ارایه نکاح‌نامه در صورتی که متاهل باشد؛
  • درخواست کننده کسب تابعیت باید 5 سال متوالی در افغانستان زندگی کرده باشد؛
  • درصورتی که درخواست کننده با یک شهروند افغانستان ازدواج کرده باشد، نیازی به گذراندن 5 سال در افغانستان ندارد؛ زیرا درخواست فرد مذکور بر اساس معلومات اسناد همسرش طی مراحل شود؛
  • کسب تابعیت فرد روی سایر اعضای خانواده‌اش تاثیر ندارد.