اخذ تذکرۀ جدید به صورت فامیلی

این خدمات برای کسانی است که می خواهند بگونۀ فامیلی تذکره جدید اخذ نمایند.

  1. حضور اطفال زیر سن هفت سال جهت اخذ تذکره جدید حتمی نیست اما حضور اطفال دارای سن هفت سال و بالاتر از آن الزامی می‌باشد؛
  2. متقاضی می تواند فورم اخذ تذکره را از طریق وب سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا منابع دیگر دریافت کند؛
  3. قسمت های رنگ شده فورم توسط خود متقاضی خانه پری می‌گردد؛
  4. قسمت های سفید فورم توسط وکلای گذر، ملک قریه و یا کارمندان برحال دولت به عنوان تصدیق کننده ها، خانه پری و مُهر می‌گردد؛
  5. تصدیق از بر حالی وکیل گذر، ملک و یا کارمندان دولت از جانب مراجع مربوطه الزامی می‌باشد؛
  6. جهت اخذ تذکرۀ جدید 6 قطعه عکس نیاز است؛
  7. متقاضی تذکره، فورم را بعد از تصدیق وکیل گذر، ملک قریه و یا دو کارمند برحال دولت با در نظر داشت ولایت خویش به شکل مستقیم به دفتر پذیرش ریاست ثبت احوال نفوس تسلیم نماید؛
  8. فورم مذکور بعد از بررسی شعبۀ مربوطه غرض تعیین سن به کمیتۀ موظف تعیین سن و تثبیت چهره راجع می‌گردد؛
  9. متقاضی تذکره باید اصل و یا کاپی تذکره اقارب اصولی خویش (پدر، برادر، کاکا و یا پسرکاکا) را همراه با (فورم و 6 قطعه عکس) با فورم اخذ تذکرۀ جدید به صورت فامیلی به شعبۀ مربوطه تسلیم نماید تا بر اساس آن سلسله و ردیف فامیلی شان دریافت و در فورم، معلومات داده شود؛
  10. شعبۀ مربوطه به متقاضی تعرفه پرداخت قیمت فورم تذکره را تسلیم می نماید. بر اساس این تعرفه متقاضی قیمت تذکره (20 افغانی قیمت دو فورم تذکره) را به شعبۀ عواید پرداخت نموده و یک کاپی رسید را به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید؛

متقاضی میتواند به وقت و زمانی که در رسیدش مشخص شده است به ادارۀ ثبت احوال نفوس مراجعه و تذکره های خود را از شعبۀ مربوطه تسلیم شود.

فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!