اخذ تذکره به صورت انفرادی

این خدمات برای کسانی است که سن شان بالاتر از 18 سال باشد و تا اکنون تذکرۀ تابعیت اخذ نکرده باشد.

  1. موجودیت شخص جهت اخذ تذکرۀ جدید حتمی است.
  2. متقاضی محترم می تواند فورم اخذ تذکره را از طریق وب سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا منابع دیگر به دست بیاورد؛
  3. قسمت های رنگ شده فورم توسط خود متقاضی خانه پری می‌گردد؛
  4. قسمت های سفید فورم توسط وکیل گذر، ملک قریه و یا کارمندان برحال دولت به عنوان تصدیق کننده ها خانه پری ومُهرمی‌گردد؛
  5. تصدیق از بر حالی وکیل گذر، ملک و یا کارمندان دولت، از جانب مراجع مربوطه الزامی می‌باشد؛
  6. جهت اخذ تذکرۀ جدید 6 قطعه عکس نیاز است؛
  7. متقاضی تذکره، فورم را بعد از تصدیق وکیل گذر، ملک قریه و یا دو کارمند برحال دولت با در نظر داشت ولایت خویش مستقیم به دفاتر پذیرش درخوست های ریاست ثبت احوال نفوس که درفورم مشخص شده ارایه می‌نماید؛
  8. فورم بعد از بررسی شبعۀ مربوطه غرض تعیین سن به کمیتۀ موظف تعیین سن و تثبیت چهره راجع می‌گردد؛
  9. متقاضی تذکره باید اصل و یا کاپی تذکره اقارب اصولی خویش ( پدر، برادر، کاکا و یا پسرکاکا) را همراه با( فورم و 6 قطعه عکس) با فورم اخذ تذکرۀ انفرادی به شعبۀ مربوطه تسلیم نماید تا بر اساس آن سلسله و ردیف فامیلی شان دریافت و در فورم، معلومات داده شود؛
  10. شعبۀ مربوطه به متقاضی تعرفه پرداخت قیمت فورم تذکره را تسلیم می نماید. بر اساس این تعرفه متقاضی قیمت تذکره ( 20 افغانی قیمت دو فورم تذکره) را به شعبۀ عواید پرداخت نموده و یک کاپی رسید را به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

متقاضی میتواند به وقت و زمانی که در رسیدش مشخص شده است به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کرده و تذکره خود را از شعبۀ مربوطه تسلیم شود.

فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!