توزیع تذکره مثنی

متقاضی می تواند که فورم اخذ تذکره مثنا را از طریق وب سایت انترنیتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا منابع دیگر به دست بیاورد.

  1. قسمت های رنگ شدۀ فورم توسط خود متقاضی و یا ولی اش خانه پری میگردد.
  2. قسمت های سفید فورم توسط وکیل گذر، ملک قریه و یا دو کارمند برحال دولت به عنوان تصدیق کننده ها، خانه پری ومُهر میگردد.
  3. تصدیق از بر حالی وکیل گذر، ملک و کارمندان دولت از جانب مراجع مربوطه الزامی میباشد.
  4. جهت اخذ تذکرۀ مثنا برای کسانی که زیر سن ۱۹ سال هستند، شش قطعه عکس و کسانی که بالاتر از آن هستند ۳ قطعه عکس نیاز است.
  5. عکس اطفال زیر سن هفت سال در فورم نصب نمیگردد و حضورشان نیزضروری نمیباشد.
  6. متقاضی تذکره مثنا، فورم را با اسناد لازم (اصل تذکره، کاپی تذکرۀ قبلی و یا معلومات تذکرۀ قبلی (جلد، صفحه و شمارۀ ثبت) و یا در صورت عدم موجودیت کاپی تذکره قبلی، تذکرۀ یکی از اقارب اصولی که با متقاضی یکجا تذکره اخذ نموده باشد با شش قطعه عکس، در صورتی که تذکره مفقود گردیده باشد ارایۀ پارچه اعلان مفقودی آن توسط متقاضی نیز الزامی میباشد) بعد از تصدیق وکیل گذر، ملک قریه ویا دو کارمند برحال دولت با در نظر داشت ولایت خویش مستقیم به دفتر پذیرش مراجعه نموده و در صورت که اسناد تکمیل باشد به شعبۀ مربوطه راجع میگردد.
  7. شعبۀ مربوطه به متقاضی تعرفه پرداخت قیمت فورم تذکره را تسلیم می نماید. بر اساس این تعرفه متقاضی قیمت تذکره (20 افغانی قیمت دو فورم تذکره) را به شعبۀ عواید پرداخت نموده و یک کاپی رسید را به شعبه مربوطه تسلیم می نماید.

متقاضی میتواند به وقت و زمان که در رسیدش مشخص شده است به ادارۀ ثبت احوال نفوس مراجعه نموده و تذکرۀ خود را از شعبۀ مربوطه تسلیم شود.

فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!