اصلاح سن مندرج تذکره

متقاضی می تواند فورم اصلاح سن را از طریق سایت انترنتی ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، شعبۀ پذیرش و یا منابع دیگر به دست بیاورد.

  1. فورم یادشده صرف برای کسانی که بعد از سن هفت سال تذکره اخذ کرده و سن هجده سالکی را تکمیل نکرده اند، قابل استفاده میباشد.
  2. موجودیت شخص جهت اصلاح سن حتمی میباشد.
  3. فورم توسط ولی متقاضی خانه پری میگردد.
  4. جهت طی مراحل اصلاح سن در تذکره، 5 قطعه عکس نیاز است.
  5. متقاضی اصلاح سن باید اصل تذکره را با فورم اصلاح سن به دفتر پذیرش تسلیم نماید.
  6. متقاضی با فورمی که در آن سن اصلی اش بر بنیاد کتاب اساس مربوطه توسط آرشیف ثبت احوال نفوس معلومات ارایه شده به کمیتۀ اصلاح سن معرفی شده و کمیته اصلاح سن، سن متقاضی را تثبیت و در فورم درج مینماید.

متقاضی، تذکرۀ اصلاح شده خود را از شعبه مربوطه تسلیم می‌گردد.

فورم مورد نیاز را از این‌جا دریافت کنید!