5- اعلان داوطلبی: خریداری (25) قلم قرطاسیه باب

 

شماره داوطلبی: ACCRA/NIDC/1397/NCB/G-004

اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی  خریداری (25) قلم قرطاسیه باب مورد ضـــرورت این اداره، که محل تسلیم دهی اجناس در مرکز ولایت هرات می باشد اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا در مقابل (500)افغانی از مدیریت تدارکات ریاست عمــلیاتی اداره مـرکزی ثبت احـــوال نفوس واقـــع چـــــهــــاراهـــــــی صدارت وزارت داخله سابقه بدست آورده ، آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته ،از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 23/12/1396به ریاست عملیاتی این اداره ارایه نماید،آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.  تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ هفتاد و دو هزار(72,000) افغانی بوده وجــــــــــــــــــــــــــــــلسه آفرگشایی بروز  چهار شنبه مورخ 23/12/1396 ساعت 2:00 بعد از ظهر در صالون کنفرانس های اداره مرکزی ثبت احوال نفوس تدویر میگردد