د نفوسو د احوالو ثبتولو
عمومي ریاست
د نفوسو د احوالو ثبتولو عمومی ریاست
د کار د چټکولو لپاره
ولایتونه په مشخصو حوزو وېشلي دي

پېښې

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.

د افغان اتباعو لپاره د چوپړتیاوو وړاندې کول

د وګړو د احوالو ثبت عمومي ریاست افغان اتباعو ته ۲۱ ډوله مختله خدمتونه وړاندې کوي.

نور مالومات

بهرمېشتو افغانانو لپاره د چوپړتیاوو وړاندې کول

د نفوسو د احوالو ثبتولو عمومي ریاست مختلف ډول خدمتونه بهرمېشت افغانانو ته وړاندې کوي.

نور مالومات

د بهرنیانو لپاره د چوپړتیاوو وړاندې کول

د وګړو د احوالو ثبت عمومي ریاست بهرني وګړو ته هم مختلف خدمتونه وړاندې کوي.

نور مالومات