د بهرمېشتو افغان وګړو د پېژندپاڼو تآئید

غوښتونکی د پېژندپاڼې/زېږدیز کارت د تائید یا د غیابي نوې/مثنی پېژندپاڼې او د زېږېدلو کارټ  د اخستلو لپآره کولاي شي په مربوطه هېواد کې د افغانستان سفارت/قونسلی ته په مراجعې کولو سره د سفارت/ قونسلي یا سیاسي نمایندګۍ لخوا د تائید یا نوې غیابي پېژندپاڼې اخستلو لپاره ترتیب شوي د مربوطه سفارت/قونسلۍ یا سیاسي نمایندګۍ په مرسته په کمپیوټري ډول بې له هېڅ ډول قلم خوردګۍ ډکه او له اړینو سنادو سره یوځای سفارت یا قنسلۍ ته تسلیم کړي.