د مثنا پیژندپاڼې وېش

د پېژندپاڼې غوښتونکي کولای شي چې د مثنا پېژندپاڼې فورمه د نفوسو د احوالو دثبت لوی ریاست له انټرنټي پاڼې، د پذیرش دفتر او یا هم نورو منابعو څخه لاسته راوړي.

  1. د فورمې رنګ شوي ځایونه د پېژندپاڼې د غوښتونکي او یا د پېژندپاڼې د غوښتونکي د ولي له لوري ډکیږي.
  2. د فورمې سپین ځایونه د ګذر وکیل، د کلي ملک او یا د دولت د دوه مآمورینو له لوري د تصدیق کوونکو په توګه ډک او ټاپه کیږي.
  3. د ګذر وکیل، د کلي ملک او د دولت د مآمورینو د برحالئ تصدیق د اړونده مراجعو له خوا اړین دئ.
  4. د مثنا پېژندپاڼې د ترلاسه کولو لپاره هغه کسان چې عمر یې له نوولس (19) کلونو څخه کم وي، شپږ(6) قطعې انځورونه او هغه کسان چې عمر یې له نوولس(19) کلونو څخه لوړ وي د درې (3) قطعې انځورونو لرل اړین دي.
  5. هغه ماشومان چې عمرونه یې له اوه (7) کلونو څخه ټیټ وي انځورونه یې په فورمونو کې نه نښلول کیږي او د دوی شتون هم اړین ندئ.
  6. د مثنا پېژندپاڼې غوښتونکی دې فورمه د اړینو اسنادو سره ( د پېژنډپاڼې اصلي، د مخکنۍ پېژندپاڼې کاپي، یا یې پته او یا د مخکینۍ پېژندپاڼې د نشتوالي په صورت کې د یو تن نږدې خپلوانو پېژندپاڼه، چې د پېژندپاڼې غوښتونکي سره یې یو ځای پېژندپاڼه اخیستې وي سره له شپږ (6) قطعې انځورونه، او 10 افغانۍ د پېژندپاڼې بیه ) د ګذر وکیل، د کلي ملک او یا د دولت د دوه برحالو مآمورینو د تصدیق څخه وروسته د اړوند ولایت په نظر کې نیولو سره د پذیرش دفترچې په فورمه کې ټاکل شوی، وړاندې او رسید چې پکې د اسنادو د ورکړې نېټه او هم یې د پېژندپاڼې د لاسته راوړو نېټه وي، تر لاسه کړي.
  7. اړونده څانګه، غوښتونکي ته د پېژندپاڼې د فورمې د بیې تعرفې ورکولو وروسته، غښتونکی (۲۰ افغانۍ د پېژندپاڼو د دوو فورمو بیه) د عوایدو څانګې ته تسلیم او د تعرفې کاپي دې بېرته مربوطې ادارې ته وسپاري.

غوښتونکی دې په ټاکلي نېټه، د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست ته مراجعه وکړي او خپله پېژندپاڼه د پذیرش دفتر څخه تر لاسه کړي. که پېژندپاڼه ورکه شوې وي، د ورکې شوې پېژندپاڼې د خبرتیا، پاڼه د غوښتونکي له لوري اړینه ده.

اړوندې فورمې له لاندې ځایه تر لاسه کولای شئ