د مربوطه ادارو سره د افغاني تابعیت د پرېښودلو په لړ کې مرسته

هغه کسان چې غواړي د بل هېواد تابعیت ترلاسه کړي باید د افغانستان د افغانستان سفارت ته په مربوطه هېواد کې مراجعه وکړي او لاندې مرحلې پلي کړي.

  • خپله اصلي پېژندپاڼه باید له ځان سره ولري
  • د غوښتنې فورمه باید ډکه کړي
  • د تابعیت پرېښوولو فورمه یاید ډکه کړي
  • د عدم مسئولیت فورمه باید ډکه کړي
  • د تابعیت پرېښوولو فورمه باید خپله د غوښتونکي لخوا ډکه، لاسلیک شي
  • د یو شخص تابعیت اخستل د هغه په کورنۍ پورې هېڅ تاثیر نه لري.