د نوي زېږېدونکو ماشومانو لپاره د پېداښت کارت ثبتول

دا خدمتونه د هغو وګړو لپاره دي چې غواړي خپلو نویو زېږېدلو ماشومانو ته د زېږېدنې کارت واخلي.

  1. د زېږېدنې کارت چې په یواځني ډول ترتیب شوی او د روغتیایي مرکزونو لخوا ( کلینیک او رغتون) محلي مرکزونو ( مسجد ملایانو، د قریو د ملکانو او وکیلانو) او د حیاتي احصایې، د نفوسو احوالو ثبتولو مدیرتونو لخوا د هغو دوه ورقیي فورمو له ډکولو وروسته د پورته یاد شویو مرکزونو د همکارانو لخوا د نوي زېږېدلي ماشوم والدینو ته ورکول کېږي؛
  2. د نوي زېږېدلي ماشوم والدین مکلف دي ترڅو په لومړیو ۳ میاشتو کې د خپل ماشوم د زېږېدنې کارت چې له پورته یاد شویو مرکزونو څخه یې تر لاسه کړی وي، د نفوسو د احوالو ثبتولو ادارې ته د ماشوم د پتې د ثبتولو په خاطر د حیاتي احصائيې مسئول ته وروړي؛
  3.  د حیاتي احصائې مسؤل مکلف ده ترڅو د ماشوم د والدینو لخوا د ماشوم د زېږېدنې کارت ښوولو وروسته د ماشوم کارت او په کارت کې درج شوي مالومات په ډیټابیس یا د زېدو په مربوطه دفتر کې ثبت کړي او د ثبتولو پته د کارت په مشخص ځای کې ثبت او د کارت خالي ځایونه ډک کړي.