د نوې پیژندپاڼې اخیستل په کورني ډول

دا خدمتونه د هغو کسانو اپاره دي چې غواړي ټولې کورنۍ ته نوې پېژندپاڼې واخلي

  1. د اوه کلنو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو شتون د نوې پېژندپاڼې اخستلو لپاره اړین ندئ، خو تر اوه کلونو څخه پورته عمر لرونکو وګړو شتون اړین دئ.
  2. غوښتونکي کولای شي چې د پېژندپاڼو د ترلاسه کولو فورمه د نفوسو د احوالو د ثبت عمومي ریاست وېب پاڼې، د پژیرش څانګې او یا له نورو څایونو څخه تر لاسه کړي.
  3. د فورمې رنګ شوي ځایونه باید د غوښتونکو له لوري ډک کړل شي.
  4. د فورمې سپین ځایونه باید د ګذروکیل، د کلي ملک او یا د دولت د دوه مآمورینو له لوري ډک او ټاپه شي.
  5. د ګذر وکیل، د کلي ملک او یا د دولت د دوه برحاله مآمورینو تآئید د مربوطه ادارو له لوري اړین د‎ئ.
  6. د نوې پېژندپاڼې اخستلو لپاره شپږ قطعېانځورونه اړین دي.
  7. د پېژندپاڼوغوښتونکی وروسته له د چې د ګذر وکیل، د کلي ملک او یا د دولت د دوه مآمورینو تآئید ترلاسه کړي، باید په یاد ولري چې یاد شوي فورمونه په مستقیم ډول د خپل ولایت، د نفوسو د ثبت د احوالو ریاست د پذیرش دفتر چې په فورمونو کې ذکر شوی وي، وړاندې کړي.
  8. دغه فورمه وروسته له څېړنې د عمر د ټاکلو او د بڼې د تثبیت لپاره د عمر ټاکنې کمیټې ته لېږدول کیږي.
  9. غوښتونکی باید د خپلې پېژندپاڼې اصلي یا کاپي او د نږدې خپلوانو( پلار، ورور، کاکا، کاکا زوی) پېژندپآڼه او هم ( فورمه، شپږ(6) قطعې انځورونه او لس افغانۍ د هرې پاڼې بیه) له ځان سره ولري. د نوې پېژڼدپاڼې د لاسته راوړلو وروسته دې پېژندپاڼه د کورنۍ په ډول د پذ‌یرش دفتر ته وړاندې کړي، تر څو یې د کورنۍ لړۍ پیدا او په پاڼه کې یې نښې نښانې ولیکل شي.
  10. اړونده څانګه، غوښتونکي ته د پېژندپاڼې د فورمې د بیې تعرفې ورکولو وروسته، غښتونکی (۲۰ افغانۍ د پېژندپاڼو د دوو فورمو بیه) د عوایدو څانګې ته تسلیم او د تعرفې کاپي دې بېرته مربوطې ادارې ته وسپاري.

غوښټونکي کولای شي خپله پېژندپاڼه په ټاکل شوي نېټه د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست، د پذیرش له څانګې څخه ترلاسه کړي.

اړوندې فورمې له لاندې ځایه تر لاسه کولای شئ