د هېواد د اتباعو د ځای لېږدونې د لړۍ شروع د یو ولایت یا ځای څخه بل ولایت یا ځای ته

غوښتونکي کولای شي چې د ځای د لیږدونې فورمه د نفوسو د احوالو  ثبت عمومي ریاست د وېپ پاڼې، د پذیرش له څانګې او همدارنګه په ولایتونو کښې  د نفوسو د احوالو د ثبت د مدریتونو څخه تر لاسه کړي.

  1. غوښتونکی د فورم ډکونې او د تآئید کونکي له تآئید وروسته دغه فورمه د اوسني هستوګنځي چې غواړي لیږدونه ترې وکړي د هغه د نفوسو د احوالو د ثبت مدریت ته وسپاري او له هغه څخه رسید تر لاسه کړي.
  2. د غوښتونکي د اصلي هستوګنځي د نفوسو د احوالو د ثبت مدریت، درې(3) د بې ځایه کېدو فورمونه په ترتیب سره د غوښتونکي د خپل اصلي ولایت چیرته چې غوښتونکی او کورنۍ یې د پېژندپاڼو مالومات ثبت شوي وي ولیږدوي.
  3. د غوښتونکي مکتوب او د ځای لیږد فورمه، د اصلي هستوګنځي د نفوسو د احوالو د ثبت مدیریت ته تسلیم او وروسته د غوښتونکي، او د غوښتونکي د کورنئ دپېژندپاڼې د ثبت معلومات د هغوئ د فورمونو سره یو ځای له یو رسمي مکتوب سره دوهم ځلې د شخص د اوسني هستوګنځي د احوالو د نفوسو د ثبت مدیریت ته ولیږدوي.
  4. د نفوسو د احوالو ثبتولو مدیریت د نوموړي وګړي اوسني استوګنځي لړۍ پوره، د غوښټونکي، او کورنئ پخوانئ پېژندپاڼې یې قید، په نوي ځایي دفتر کې ثبت او نوې پېژندپاڼې ورکړل شي.
  5. غوښتونکی کولای شي خپله نوې پېژندپاڼه، د اوسني هستوګنځي د احوالو د نفوسو د ثبت له ادارې څخه تر لاسه کړي.

په کومو ولایتونو کې چی د لیږد رالیږد یا د پوسټ سیستم اوږد یا ناممکن وي، په خپله غوښتونکئ کولای شې چې دغه مربوطه مکتوب او د ځای لیږد فورمونه د احوالو د نفوسو د ثبت مدیریتونو تر مینځ ولېږدوي.

اړوندې فورمې له لاندې ځایه تر لاسه کولای شئ