د ودونو او طلاق ارقام

دا خدمتونه د هغو وګړو لپاره دي چې غواړي خپل واده او طلاق ثبت کړي.

  1. د واده یا د طلاق ثبتول د غوښتنې د فورمې او د شرعي نکاح خط یا طلاق نامې د کاپي سره یو ځای، ترسره کېږي؛
  2. د واده د ثبتولو پته په شرعي نکاح خط یا طلاق نامې کې لیکل کېږي؛
  3. د نکاح خط یا طلاق نامې د ثبتولو غوښتونکی مېړه یا میرمن کېدای شي؛
  4. په اوس وخت کې دا خدمتونه په وړیا ډول تر سره کیږي.