د وګړو د هویت پېژندنې ملي مرکز

د نفوسو احوالو ثبتولو عمومي ریاست د امنیت شورا د ۶۴م نمبر مصوبې د هدایاتو دعملي کولو پخاطر چې د ۱۳۹۵ کال د غبرګولي په ۲۵مې نیټې د امنیت شورا او د وزارتونو ترمنځ د بهرمېشتو افغانانو د پېژندپاڼو او ورته نورو موضوعاتو د حل لپاره جوړه شوې وه د ۱۳۹۵ کال د سرطان په ۲۹مې نیټې د (هویت پېژندنې ملي مرکز) پنامه څانګه جوړه کړه. ددې مرکز دنده د هویت پېژندنې د سیستم مرکزي کول او د ستندرد کارونو په وړاندې کولو سره د پېژندپاڼو تائید، هویت پېژندنه او دپېژندپاڼو توزېع ګړندي کول دي.

ددې مرکز تر ټولو مهمه دنده تر دوه میلونو زیاتو بهرمېشتو افغانانو ته د پېژندپاڼو توزېع او صدور په راتلونکي یو کال کې ده. دا ستره پروژه د بهرنیو چارو زوارت محترم وزارت په ځانګړي ډول د افغانستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو په مرسته عملي کېږي.

 

د بهرمېشتو افغان وګړو د پېژندپاڼو تآئید