له مونږ سره اړیکه

د اړیکې شمېرې:                             480 709 700 93(+)؛ 748 379 787 93(+)
د بهرنیو وګړو لپاره برېښنالیک:         overseas.services@prd.gov.af
د شکایایتو برېښنالیک:                       complaints@prd.gov.af

د اړیکه فورم

نوم (*):             

برېښنالیک (*):  

موضوع:             

ستاسو پیغام:     

 

په ګوګل مپ کې زمونږ موقعیت/ Google map