له مربوطه ادارو سره د افغاني تابعیت په اخستلو کې مرسته

هغه کسان چې غواړي د بل هېواد تابعیت ترلاسه کړي باید د افغانستان د افغانستان سفارت ته په مربوطه هېواد کې مراجعه وکړي او لاندې مرحلې پلي کړي:

  • د هغو اسنادو وړاندې کول چې د شخص د هویت ښوونه وکړي
  • د غوښتنې فورمه ډکول
  • د تابعیت اخستلو فورمې ډکول
  • که شخص متاهل وي خپل نکاح خط باید وړاندې کړي
  • د افغانستان تابعیت اخستلو لپآره باید غوښتنکي کم تر کم پنځه کاله په افغانستان کې ژوند کړی وي
  • که چېرې د تابعیت غوښتونکي شخص له افغان سره واده کړی وي په هغه صورت کې په افغانستان کې پنځه کاله ژوند تېرولو ته ضرورت نشته، ځکه د یاد شخص غوښتنه د هغه د مېړه یا مېرمنې د اسنادو له وریه پلي کيږي
  • د یو شخص تابعیت اخستل د هغه په کورنۍ پورې هېڅ تاثیر نه لري.