په پیژندپاڼه کې د ذکر شوي عمر سمونه

غوښتونکي  کولای شي د عمر ټاکلو فورمه  د نفوسو د احوالو د ثبت لوی ریاستله وېبپاڼې، د عرایضو له مدیریت او یا هم له نورو ځایونو تر لاسه کړي.

  1. یاده فورمه یوازې د هغو وګړو لپاره د ګټې اخستنې وړ ده چې وروسته له اوه(7) کلنۍ څخه یې پیژند پاڼه اخستې او د18 کلنۍ عمر یې نه وي  پوره  کړی.
  2. د یاد وګړي  شتون  د عمر ټاکلو پهلړ کې اړین دی.
  3. فورمه د غوښتونکي  د وکیل  له خوا ډکیږي.
  4. په يیژندپاڼه کې د عمر ټاکلو په لړ کې، 5 پنځه قطعې انځورونهاړین دي.
  5. غوښتونکئ باید اصلي پیژندپاڼه د عمر سمون  فورمې سره  د پذیرش اړوند  دفتر ته وسپاري.
  6. غوښتونکی ورځ ورسته هغه فورمه چې د اړوند کتاب له مخې، چې اصلي عمر یې د نفوسو د احوالو د ثبت ریاست د آرشیف لخوا ښودل شوی، دعمر ټاکنې کمېتېته په وار سره وړاندې او د عمرټاکنې کمېټې لخوا غوښتونکی تثبیت او په فورمه کې ونښلول شي.
  7. غوښتونکی خپله اصلاح شوې پیژندپاڼه د پذیرش له څانګې څخه اخیستلی شي.

اړوندې فورمې له لاندې ځایه تر لاسه کولای شئ